Phấn đấu top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt của người dân. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, cùng với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong nước, Quảng Ninh đã và đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó chú trọng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số một cách toàn diện.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số là nhiệm vụ cấp thiết. Trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược gồm: Thể chế, trong đó có thể chế liên quan chuyển đổi số; nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, trong đó trọng tâm là nhân lực phục vụ chuyển đổi số; kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số.

Chuyển đổi số là khâu đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp. Càng số hóa mạnh mẽ thì càng tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao công tác chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm hiệu quả và thực chất. Trong đó tập trung vào ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược: về phát triển Chính phủ số; về phát triển kinh tế số và xã hội số; về phát triển dữ liệu số. Các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai các dịch vụ công thiết yếu; khẩn trương tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý.

Những năm qua, chuyển đổi số đã tạo chuyển biến tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, những năm qua, Quảng Ninh đã và đang tăng cường chỉ đạo thực hiện. Trong đó, ngày 5/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay có 16/20 mục tiêu đã hoàn thành, đạt 80%; 4/20 mục tiêu đang trong lộ trình triển khai thực hiện đến hết năm 2025, chiếm 20%. Năm 2023, kết quả công bố Cải cách hành chính các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh đứng vị trí thứ 2 về chỉ số thành phần Chính quyền số. Tại Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 của Ủy ban Quốc gia Chuyển đổi số, Quảng Ninh được ghi nhận và biểu dương là địa phương điển hình trong nhóm top đầu về hạ tầng số.

Quảng Ninh đặt mục tiêu từ nay đến 2025 và giai đoạn tới, Quảng Ninh phấn đấu đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện; nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về an toàn, an ninh mạng. Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh xác định: Tiếp tục thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, nhất là nhận thức của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương; người dân là trung tâm của chuyển đổi số; phát triển nền tảng số, xây dựng dữ liệu là giải pháp đột phá, quan trọng hàng đầu; xây dựng cơ sở dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, là khâu then chốt của chuyển đổi số toàn diện ở tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể CBCCVC và người dân, cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu, nhu cầu, lợi ích của chuyển đổi số toàn diện; triệt để ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh một cách hiệu quả, thực chất và an toàn. Từ nay đến hết năm 2024 phải tập trung cao điểm vào phát triển dữ liệu, xây dựng dữ liệu phục vụ chính quyền số, dữ liệu phục vụ kinh tế số và dữ liệu phục vụ xã hội số; tập trung chuyển đổi số cho các lĩnh vực ưu tiên.

Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, chuyển đổi số là nhiệm vụ lớn, quan trọng, phải làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ tỉnh đến cơ sở trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn, khắc phục, cải thiện những chỉ số thành phần còn yếu, chưa đạt. Có như vậy mục tiêu phấn đấu đứng trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện của Quảng Ninh mới sớm thành hiện thực.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 151